www.hys.net » Opiskelijapalvelut » Kirjasto » Palvelut » Käyttösäännöt

Käyttösäännöt

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

 
 
Nämä käyttösäännöt on kirjaston johtokunta hyväksynyt 13.12.2016 ja ne ovat voimassa 19.12.2016 alkaen kunnes johtokunta toisin päättää.
 
Kirjasto on jokaisen osakuntalaisen maksuttomasti käytettävissä näissä säännöissä määrätyin ehdoin.
 
Lainaajan on todistettava osakunnan jäsenyytensä vähintään kerran vuodessa tai kirjaston henkilökunnan sitä pyytäessä. Kirjaston käyttäjä saa lainata kerrallaan tarvitsemansa määrän kirjoja, mikäli ei ole erityistä syytä rajoittaa lainausoikeutta. 
 
Laina-aika on kaksi (2) tai neljä (4) viikkoa. Joissain kirjoissa voi olla myös lukukauden mittainen laina-aika. Yö- tai viikonloppulainoiksi annetaan käsikirjastokirjoiksi merkittyjä niteitä. Ne annetaan lainaksi kello 18 jälkeen siten, että lainatut kirjat on palautettava seuraavana arkiaamuna kello 12 mennessä. Laina-aikaa voidaan pidentää, mikäli kirjasta ei ole varausta. Lainat voidaan uusia myös puhelimitse tai sähköpostilla.
 
Lainassa olevia kirjoja voidaan varata. Jollei kirjastossa ole lainaajan haluamaa kirjaa, hän voi ehdottaa sitä hankittavaksi. Kirjahankinnoissa ovat etusijalla perus- ja aineopintojen kirjat.
 
5 §
Kirjasto, lukusalit ja atk-luokka ovat jokaisen osakuntalaisen käytettävissä.  Kirjaston tiloissa tulee noudattaa hiljaisuutta. Lemmikkieläinten tuonti kirjaston tiloihin on kielletty. 
 
Lukusaleissa olevia hakuteoksia ja sanakirjoja saa käyttää ainoastaan kirjaston tiloissa lukuun ottamatta kohdassa 3 määriteltyjä yö- ja viikonloppulainoja.
 
Kirjastossa olevia säilytyslokeroita saa käyttöönsä opetusperiodiksi kerrallaan. Kaapin käyttöoikeus tulee uusia periodin vaihtuessa, muuten lokero luovutetaan edelleen. Kadonneesta avaimesta peritään kirjaston johtokunnan vahvistama summa.
 
Kirjaston johtokunta päättää tutkijanpaikkojen hausta ja jakamisesta. Tutkijanhuonejaksot ovat kahdeksan (8) tai yhdeksän (9) viikon mittaisia. Tutkijanpaikkoja jaettaessa pro gradu -tutkielman tekijät ovat etusijalla.
 
Kirjaston henkilökunta opastaa tarvittaessa kaikissa kirjaston käyttöön liittyvissä asioissa.
 
10§
Kirjaston henkilökunnalla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö kirjaston tiloista. Kirjaston johtokunta voi perustellusta syystä päättää määräaikaisesta tai toistaiseksi voimassa olevasta oleskelukiellosta.
 
11§
Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan kirjastoon voimassa olevat yhteystietonsa.
 
12§
Lainaaja on velvollinen huolehtimaan nimellään lainatuista kirjoista ja palauttamaan ne, kun laina-aika on kulunut umpeen. Kirjasto huomauttaa myöhästyneistä lainoista kahdesti. Jälkimmäisen palautuskehotuksen tulee sisältää kirjaston käyttösäännöt. Jos lainaaja toisesta palautuskehotuksesta huolimatta tai toistuvasti laiminlyö kirjojen palauttamisen, hän menettää lainausoikeutensa kolmeksi kirjaston aukiolokuukaudeksi. Kirjaston johtokunta voi perustellusta syystä päättää toistaiseksi voimassa olevasta lainakiellosta.
 
13§
Jos lainaaja ei palauta kirjaa tai se turmeltuu tavalla, jota ei voida katsoa tavanomaiseksi kulumiseksi, lainaajan on korvattava vahinko maksamalla kirjan käypä hinta tai hankkimalla vastaava uusi teos. Tarpeen vaatiessa kirjat peritään ulosottoteitse. Lainaaja vastaa ulosotosta aiheutuneista kuluista.

Sivua muokattu 16.12.2016

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö