www.hys.net » Opiskelijapalvelut » Opiskelija-asunnot » Asunnot » Asuntoloiden ohjesääntö

Asuntoloiden ohjesääntö

I HALLINTO

1. Tämän ohjesäännön ja sen nojalla annettujen järjestysmääräysten alaisia ovat Hämäläisten ylioppilassäätiön hallitsemat, Hämäläis-Osakunnan jäsenille tarkoitetut opiskelija-asunnot.

2. Asuntoloiden toimintaa johtaa osakunnan asettama asuntoloiden johtokunta.

3. Osakunta valitsee syyslukukauden aikana kalenterivuodeksi johtokuntaan seitsemän jäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan eri alojen opiskelijoista. Asuntoloiden johtokunnan järjestäytymiskokous on pidettävä tammikuun loppuun mennessä.

4. Asuntoloiden johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5. Johtokunnan apuna toimii Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntolaisännöitsijä, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa asuntoloiden toimintaa siten, kuin asuntoloiden ohjesäännössä määrätään. Asuntolaisännöitsijä toimii johtokunnan sihteerinä ja käyttää puhevaltaa mutta ei äänivaltaa.

6. Johtokunta kokoontuu asuntolaisännöitsijän, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

7. Johtokunta on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

8. Asuntoloiden johtokunnan tehtävänä on:

 • valita asukkaat säätiön asuntopaikoille, mikäli johtokunta tai asuntolaisännöitsijä katsoo sen tarpeelliseksi,
 • käsitellä asukkaiden lisäaikahakemukset
 • huolehtia asukkaiden asumisoikeuksien jatkumisen tarkastamisesta kerran vuodessa ja muulloinkin, kun se katsoo tarkastukseen olevan erityisiä syitä
 • tehdä päätös asukkaiden irtisanomisesta tämän ohjesäännön 18. pykälässä mainituissa tapauksissa,
 • valvoa hyvän järjestyksen ylläpitämistä asuntoloissa ja antaa asukkaita koskevia järjestysmääräyksiä,
 • halutessaan antaa lausunto hakijoista asuntolaisännöitsijän tointa täytettäessä Hämäläisten ylioppilassäätiölle,
 • tehdä muitakin esityksiä osakunnalle ja Hämäläisten ylioppilassäätiölle,
 • pitää tarvittaessa yhteyttä asukasneuvostoihin,
 • lisäksi käsitellä muita säätiön asuntoloita koskevia asioita.

 

9. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

II ASUNTOJEN HAKEMINEN

10. Asuntoja voi hakea koko vuoden ajan. Opintojaan aloittaville kuitenkin järjestetään erillinen fuksihaku heinä-elokuussa. Opintojaan aloittavat voivat saada asunnon tultuaan hyväksytyksi opiskelijaksi Helsingin yliopistoon.

11. Asuntojen haku suoritetaan hakulomakkeella, johon on liitettävä:

A Soluasunnot

 1. Läsnäolotodistus opiskelupaikasta.
 2. Todistus osakunnan jäsenyydestä tai asukasjäsenmaksun maksamisesta. Poikkeuksena fuksihaussa riittää hyväksymiskirje yliopistoon.
 3. Veroviranomaisen todistus hakijan tulo- ja varallisuusverotuksesta viimeksi vahvistetussa verotuksessa.
 4. Selvitys hakijan kuluvan vuoden aikaisista tuloista.
 5. Selvitys toiminnasta osakunnassa.
 6. Selvitys hämäläisyydestä.
 7. Muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat todistukset.

B Yksiöt

 1. Läsnäolotodistus opiskelupaikasta ja opintorekisteriote.
 2. Todistus osakunnan jäsenyydestä.
 3. Selvitys hakijan asumishistoriasta Hämäläisten ylioppilassäätiön hallitsemissa opiskelija-asunnoissa.
 4. Veroviranomaisen todistus hakijan tulo- ja varallisuusverotuksesta viimeksi vahvistetussa verotuksessa.
 5. Selvitys hakijan kuluvan vuoden aikaisista tuloista.
 6. Selvitys toiminnasta Osakunnassa.
 7. Selvitys hämäläisyydestä.
 8. Muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat todistukset.

C Perheasunnot

 1. Läsnäolotodistus opiskelupaikasta.
 2. Todistus osakunnan jäsenyydestä.
 3. Veroviranomaisen todistus hakijan tulo- ja varallisuusverotuksesta viimeksi vahvistetussa verotuksessa.
 4. Selvitys hakijan kuluvan vuoden aikaisista tuloista.
 5. Selvitys toiminnasta osakunnassa.
 6. Selvitys hämäläisyydestä.
 7. Lasten lukumäärä ja syntymävuodet.
 8. Muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat todistukset.

 

III ASUMISOIKEUS

12. Asukkaan tulee olla Hämäläis-Osakunnan jäsen. Fuksihakuun osallistuneille riittää, että liittyy osakunnan jäseneksi syyskuun aikana. Perheasuntojen osalta ainakin toisen hakijan tulee olla osakunnan jäsen. Soluasuntoon voidaan ottaa asukkaaksi myös sellainen korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö, joka ei ole Hämäläis-Osakunnan jäsen. Tällöin asukkaan tulee suorittaa asukasjäsenmaksu. Asukasjäsenmaksun suuruuden päättää ja perii Hämäläis-Osakunta.

13. Asumisoikeus edellyttää opiskelua ja on siten luonteeltaan tilapäistä.

Perheasunnoissa ja yksiöissä asuvan osakuntalaisen on saatava vähintään 20 opintopistettä vuodessa tai 40 opintopistettä kahdessa vuodessa. Perheasunnoissa ja yksiöissä asuva Hämäläis-Osakunnan jäsenellä saa olla tuloja enintään 35000 € vuodessa. Asuntoloiden johtokunta voi erityisistä syistä harkintansa mukaan poiketa näistä piste- ja tulorajoista.

Perheasunnoissa riittää että toinen asukas täyttää asumisen edellytykset.

Asuntolaisännöitsijä voi erityisistä syistä harkintansa mukaan jatkaa perheasunnoissa ja yksiöissä vuokrasopimusta enintään kolme kuukautta.

14. Asua saa enintään kuusi vuotta, jos täyttää asumisoikeuden edellytykset. Harkinnan mukaan voidaan myöntää lisää asumisoikeutta. Lisäaika myönnetään eri hakemuksesta, johon tulee liittää 11. pykälässä mainittujen liitteiden lisäksi hakijan ja perheasuntojen osalta myös opiskelevan puolison opintorekisteriote, muu mahdollinen selvitys opintojen edistymisestä ja selvitys asumishistoriasta Hämäläisten ylioppilassäätiön hallitsemissa asunnoissa.

15. Yksiöitä haettaessa vaaditaan lisäksi, että

A   hakija on asunut vähintään yhden vuoden osakunnan soluasunnossa ja hakijalla on vähintään 110 opintopistettä suoritettu, tai

B   hakija ei ole asunut osakunnan soluasunnoissa, mutta hänellä on vähintään 110 opintopistettä suoritettuna ja hän on toiminut osakunnan virkailijana kahtena vuonna, tai

C   hakija ei ole asunut osakunnan soluasunnoissa, mutta hänellä on vähintään 180 opintopistettä suoritettuna.

16. Aina ennen vuokrasopimuksen solmimista tarkistetaan asumisoikeuden edellytykset. Asuntoloiden johtokunta ja asuntolaisännöitsijä voivat halutessaan vaatia selvitystä edellä mainituista asumisoikeuden perusteista.

IV ASUNTOJEN JAKAMINEN

17. Hakijoiden asuntohakemukset kuhunkin kohteeseen ja asuntotyyppiin ratkaistaan jonotusjärjestyksessä seuraavin poikkeuksin:

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevalle opiskelijalle annetaan etusija asuntopaikkaan soluasunnossa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalle annetaan etusija asuntopaikkaan muihin opiskelijoihin nähden soluasunnossa.

Avio- ja/tai avoparille, jolla on lapsi sekä yksinhuoltajalle annetaan etusija perheasuntoon.

Lapsettomalle avio- ja/tai avoparille sekä niin kutsuttua ”kimppakämppää” hakevalle annetaan etusija yksinäiseen hakijaan nähden perheasuntoon.

Aktiiviselle Hämäläis-Osakuntalaiselle annetaan etusija muihin hakijoihin nähden.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijalle annetaan etusija muihin hakijoihin nähden.

Hämäläiselle opiskelijalle annetaan etusija asuntopaikkaan muihin opiskelijoihin nähden. Hämäläiseksi katsotaan henkilö, joka on tai on ollut kirjoilla tai on käynyt koulua Hämäläis-Osakunnan toiminta-alueella, tai jonka vanhemmat tai muut läheiset henkilöt ovat kuuluneet tai kuuluvat Hämäläis-Osakuntaan, tai joka on itse ollut Hämäläis-Osakunnan jäsen, tai jolla on muita erityisen vahvoja siteitä Hämeeseen tai Hämäläis-Osakuntaan.

 

Asuntolaisännöitsijä ja asuntoloiden johtokunta voivat perustellusta syystä poiketa edellä mainitusta jonotusjärjestyksestä.

V VUOKRASOPIMUKSEN LAATIMINEN

18. Vuokrasopimus Hämäläisten ylioppilassäätiön ja vuokralaisen välillä tehdään aina kirjallisesti kahtena kappaleena, joista yksi tulee kummallekin osapuolelle. Soluasunnoista tehdään enintään kolmen vuoden pituisia vuokrasopimuksia ja yksiöissä sekä perheasunnoissa enintään kahden vuoden pituisia vuokrasopimuksia. Hämäläisten ylioppilassäätiön ja saman asukasjäsenen välille tehdään ainoastaan yksi vuokrasopimus ja sen pituus voi olla enintään kaksi vuotta.

19. Vuokrasopimus voidaan molemmin puolin sanoa irti noudattaen irtisanomismenettelyä, josta on säädetty laissa asuinhuoneistojen vuokrauksesta.

20. Erityisesti Hämäläisten ylioppilassäätiö voi sanoa vuokralaisensa irti,

A   mikäli vuokralainen suorittaa loppututkinnon tai lopettaa opintonsa; perheasunnoissa asuvilla on kuitenkin oikeus jatkaa asumista toistaiseksi loppututkinnon suorittamisesta huolimatta, mikäli toinen asukkaista täyttää asumisoikeuden edellytykset.

B   mikäli käy ilmi, että vuokralainen on asuntoa hakiessaan tai myöhemmin harhauttamistarkoituksessa antanut virheellisiä tietoja asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista, raukeaa vuokrasopimus välittömästi.

VI ASUKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

21. Vuokralaisen tulee pyydettäessä antaa asuntoloiden johtokunnalle tiedot asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista. Hämäläis-Osakunnan jäsenen ja ulkojäsenen tulee käydä vuosittain kirjautumassa osakunnan jäseneksi lokakuun loppuun mennessä. Asukasjäsenen tulee suorittaa asukasjäsenmaksu todistettavasti lokakuun loppuun mennessä kuluvan lukuvuoden osalta.

22. Jos vuokrasuhteessa tapahtuu olennainen muutos, kuten esimerkiksi toisen vuokralaisen muuttaessa pois perheasunnosta, voi johtokunta tarvittaessa käsitellä asian. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokrasuhteessa tapahtuneesta muutoksesta kuukauden kuluessa asuntolaisännöitsijälle.

23. Jos vuokralainen, jolle on myönnetty oikeus asunnon hallintaan, ei voi käyttää asumisoikeuttaan varusmies- tai siviilipalvelun, opintoihin liittyvän pakollisen harjoittelun, pitkäaikaisen sairauden tai näihin rinnastettavan syyn takia, hän voi anomuksesta luopua asunnostaan määräajaksi. Määräajan kuluttua hänellä on oikeus saada hallintaansa entistä asuntoa vastaava asunto, mikäli jäljelle jäänyt asumisaika on pidempi kuin kuusi kuukautta.

Tätä määräaikaa, jolloin asunnonhaltija on luopunut käyttämästä hänelle myönnettyä asuntoa, ei lueta 14. pykälässä mainittuun kuuden vuoden asumisaikaan.

24. Mikäli asuntoloiden tarkoituksenmukainen käyttö sitä vaatii, Hämäläisten ylioppilassäätiöllä on oikeus siirtää vuokralainen yhden kerran lukuvuoden aikana vastaavanlaiseen asuntoon. Tällainen käyttö on esimerkiksi asunnon remontointi.

25. Asunnonhakija tai vuokralainen voi pyytää itseään koskevassa asiassa asuntoloiden johtokunnalta uutta käsittelyä, mikäli katsoo tulleensa väärin kohdelluksi.

VII ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

26. Tämä ohjesääntö tulee voimaan heti, kun se on Hämäläis-Osakunnan säännöissä määrätyllä tavalla hyväksytty.


Sivua muokattu 27.05.2011

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö