Säännöt

Säännöt

HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 14.4.2016

1 §

Säätiön nimi on Hämäläisten ylioppilassäätiö sr ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

Säätiön nimi on englanniksi The Häme Students Foundation sr.

Säätiö voi toiminnassaan käyttää nimen ohella myös tunnusta HYS.

2 §

Säätiön tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien hämäläisten ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintojen, tutkimustyön sekä aatteellisen toiminnan ja sosiaalisten olojen kehittäminen ja turvaaminen.

3 §

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan

  • omistamalla, hallinnoimalla ja ylläpitämällä sekä rakentamalla ja rakennuttamalla opiskelija-asuntoja ja opiskelijoiden toiminnassa tarvittavia tiloja
  • myöntämällä stipendejä, apurahoja ja muuta taloudellista tukea opiskelijoille
  • ylläpitämällä kirjastoa
  • ylläpitämällä ja tukemalla opiskelijaravintolaa
  • antamalla muutoinkin taloudellista tukea sekä tarjoamalla tiloja 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten edistämiseksi opiskelijoille ja opiskelijatoimintaa edistäville järjestöille ja organisaatioille
  • muilla laillisilla toimintatavoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan sekä kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta sekä muiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa yhteistyössä.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Hämäläis-Osakunnalle.

Toiminnan rahoittamiseksi säätiö voi rakentaa tai rakennuttaa asuntoja ja huoneistoja myös muuhun kuin tarkoitusta edistävään toimintaan sekä harjoittaa isännöintitoimintaa ja kiinteistöjen huoltotoimintaa.

4 §

Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

5 §

Valtuuskuntaan kuuluu itseoikeutettuna Hämäläis-Osakunnan inspehtori, joka toimii valtuuskunnan puheenjohtajana.

Tämän lisäksi valtuuskuntaan valitaan kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja kymmenen (10) varajäsentä seuraavasti:

  • Hämäläis-Osakunta valitsee viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että vuorovuosin on erovuorossa kolme (3) tai kaksi (2) jäsentä.
  • Hämeenlinnan kaupunki valitsee Hämeen liittoa kuultuaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen, Lahden kaupunki valitsee Päijät-Hämeen liittoa kuultuaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen sekä Tampereen kaupunki valitsee Pirkanmaan liittoa kuultuaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen kukin kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että he ovat erovuorossa vuorovuosin Tavastia ry:n valitsemien jäsenten kanssa.
  • Tavastia ry. valitsee kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että he ovat erovuorossa vuorovuosin Hämeenlinnan kaupungin, Tampereen kaupungin ja Lahden kaupungin valitsemien jäsenten kanssa.

Vuosittain valtuuskunnan jäsenistä on erovuorossa siten yhteensä viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä.

Jos jäsenen paikka tulee avoimeksi kesken toimikauden, valitsee hänen sijaansa jäsenen valinnut taho uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. Jos valtuuskunnan jäsenen nimeämiseen oikeutettu taho ei ole nimennyt jäsentä seuraavalle toimikaudelle ennen toimikauden alkamista tai ei nimeä kohtuullisessa määräajassa jäsentä kesken kauden eronneen jäsenen tilalle, valtuuskunta voi täydentää tältä osin itse itseään.

6 §
Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin vuodeksi kerrallaan.
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) muuta jäsentä on saapuvilla.
Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut tai useampaa henkilöä valittaessa eniten ääniä saaneet. Jos valittavia henkilöitä on useampia kuin yksi, voidaan vaali toteuttaa kokouksen päätöksellä noudattaen suhteellista vaalitapaa. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.
Vaali on suoritettava salaisena, jos joku valtuuskunnan jäsenistä sitä vaatii.

7 §

Valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseensa viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseensa viimeistään marraskuussa sekä muulloin, kun valtuuskunnan puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään neljä (4) valtuuskunnan jäsentä sitä vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Kokouskutsu lähetetään kullekin valtuuskunnan jäsenelle kirjallisesti tai sähköisesti tämän säätiölle toimittamaan osoitteeseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Tutustutaan hallituksen laatimaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitellään tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten.
2. Esitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.
3. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
4. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Lisäksi kokouksissa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta on järjestetty asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus edustaa säätiötä.

Hallitukseen kuuluu itseoikeutettuna jäsenenä Hämäläis-Osakunnan kuraattori. Tämän lisäksi säätiön valtuuskunta valitsee siihen neljä (4) jäsentä kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Valituista jäsenistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa.

Säätiön valtuuskunta voi myös päättää erottaa hallituksen jäsenen ennen tämän toimikauden päättymistä. Erottamisesta tulee päättää kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista jälkimmäisessä päätöstä tulee kannattaa vähintään kahdeksan (8) kaikista valtuuskunnan jäsenistä. Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, valitsee valtuuskunta tämän tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut tai useampaa henkilöä valittaessa eniten ääniä saaneet. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, voidaan vaali toteuttaa kokouksen päätöksellä noudattaen suhteellista vaalitapaa. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

Hämäläis-Osakunnan inspehtorilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhe- muttei äänivaltaa.

9 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan on annettava hallituksen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa

tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

10 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava ja toimitettava tilintarkastajille huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kokousta.

12 §

Päätös säätiön purkamisesta edellyttää, että ehdotusta on kannattanut vähintään neljä viidesosa (4/5) hallituksen kaikista jäsenistä. Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on luovutettava säätiön toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

13 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos neljä viidesosa (4/5) hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa muutosehdotusta.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että valtuuskunta antaa suostumuksen sääntöjen muuttamiseen. Valtuuskunnan suostumusta on kannatettava kaksi kolmasosa (2/3) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista.

Back to top